برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی رشته و مقطع تحصیلی سمت شماره تماس
دکتر آی ناز نورانی دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی مدیر اطلاع رسانی و تأمین منابع علمی 044 - 31937331
دکتر حسن نظری دکتری مدیریت رئیس گروه نشریات و کتب دانشگاه 044 - 32233009
دکتر رضا قلیخانی
دکتری بیوشیمی بالینی
ویراستار مجله -
زهرا موتاب صحیح آذر کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناس مجله -
نوشین حیدری کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی ویراستار مجله -
مهدی عباس پور کارشناس مهندسی کامپیوتر مسئول پورتال و وب سایت -
تنظیمات قالب